КИНТО - управляющая компания
Українська English Русский Карта сайта   

26 апреля 2017 г.

    
контактные телефоны
044 246-7350
044 246-7434
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
авторизация клиента:
E-mail:
Пароль:


 


 

КИНТО в фокусе

 История и награды
 Наши ценности
 Наша команда
 Вакансии
 Акционеры и должностные лица
 Лицензии
 
КИНТО ЛТД
КИНТО
 Официальная и финансовая отчётность
 
Общая информация
Годовая информация 2017
Годовая информация 2016
Годовая информация 2014
Годовая информация 2014
Годовая информация 2013
Годовая информация 2010
Годовая информация 2012
Годовая информация 2009
Годовая информация 2011
Годовая информация 2008
Годовая информация 2007
Годовая информация 2006
Годовая информация 2005
Годовая информация 2004
Годовая информация 2003
 Корпоративный БЛОГ
 Общее собрание акционеров
 
25 апреля 2018 г.
26 апреля 2017 г.
28 апреля 2016 г.
04 июня 2015 г.
24 апреля 2014 г.
25 апреля 2013 г.
20 декабря 2012 г.
 Рейтинговые отчёты
 Пресс-центр
 
Новости компании и пресс-релизы
КИНТО в СМИ: выступления, комментарии
Аналитика
Конференции
Корпоративный блог
 Конференции


Загальні збори

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

26 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

 2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

 4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

 5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 8. Про розподіл збитків Товариства.

 9. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2017 рік.

 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 15. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 • щодо першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгеніївни;

 • щодо другого питання: Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності;

 • щодо третього питання: Обрати Головою загальних зборів Оксаніча Сергія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Веремієнка Сергія Миколайовича;

 • щодо четвертого питання: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік;

 • щодо п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

 • щодо шостого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

 • щодо сьомого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

 • щодо восьмого питання: Не розподіляти збитки, отримані Товариством у 2016 році;

 • щодо дев’ятого питання: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2017 рік;

 • щодо десятого питання: У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства 24.04.2017 р. припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради;

 • щодо одинадцятого питання: Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради, Лукасевич Василь Богданович – Заступник Голови Наглядової ради, Яковенко Ігор Валентинович – Член Наглядової ради, Шинкевич Юрій Петрович – Член Наглядової ради;

 • щодо дванадцятого питання: 1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, на умовах, які були затверджені на загальних зборах Товариства від 25.11.2009 р. 2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича;

 • щодо тринадцятого питання: Достроково припинити строк дії повноважень Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії, Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії, Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії;

 • щодо п’ятнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 20 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 26 квітня 2017 року з 14.00 до 14.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kinto.com/

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО»

(ідентифікаційний код – 16461855) за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

69 601

70 757

Основні засоби

2 216

2 216

Довгострокові фінансові інвестиції

193

199

Запаси

72

80

Сумарна дебіторська заборгованість

3 691

2 162

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12 311)

(11 853)

Власний капітал

68 913

69 371

Статутний капітал

66 660

66 660

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

688

1 386

Чистий прибуток (збиток)

(458)

(58)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

22 220 000

22 220 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

57

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович.

Виконавчий директор

ПрАТ «КІНТО» С.М. Веремієнко

 
Документ:   Напечатать    Послать другу  Наверх   

© Кинто. Инвестиции и ценные бумаги в Украине.
Уведомления и предостережения
Украина, Киев - 04070,
ул. Сагайдачного, 25-Б, 3 этаж
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Разработано NewAgeLab, 2003.
КИНТО в фокусе  
Инвестиции от А до Я  
Услуги  
Инвестиционные фонды  
ETF - фонды на бирже  
Пенсионные фонды  
Рынок ЦБ  
Контакты  
Новости RSS  
RSS каналы сайта  
Наша команда  
Iнвестиционные семинары online  
Фондовый рынок  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ИСИ КУА Куда вложить деньги? Купить акции Личные финансы Накопление денег Паевые фонды Фондовый рынок НПФ Выгодные вложения Инвестирование в акции Негосударственный пенсионный фонд Рынок ценных бумаг Управляющая компания Инвестиционный фонд акций